Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZÁPIS DO MŠ JIZERKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 se týká dětí narozených do 31. 8. 2013.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2018, absolvovat zápis nemusí.
Podrobné informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou naleznete v portálu: https://zapisydoskol.liberec.cz/

 

I. fáze   VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

3. 4. 2018 – 2. 5. 2018                                                                  Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí, tj. od 3. 4. 2018 do 2. 5. 2018.
 

 Elektronické vydání žádosti                                                            Na internetové adrese: https://zapisydoskol.liberec.cz/
Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

Nemáte-li přístup k výpočetní technice, je možné získat žádost následujícími způsoby:            

1.Vyzvednutí v mateřské škole                                                          V MŠ Jizerka dne 12. 4. 2017 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00. Důležité: nezapomeňte s sebou vzít zdravotní průkaz pojištěnce (dítěte)- jeho kartu ZP


2.Na MML - odbor školství a sociálních věcí
nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), během výše uvedeného období. Termín návštěvy je nutné předem domluvit. Důležité: nezapomeňte s sebou vzít průkaz pojištěnce (dítěte)

 

II. fáze SBĚR VYPLNĚNÝCH  ŽÁDOSTÍ V MŠ JIZERKA
Místo podání žádosti : MŠ „Jizerka“, Husova 184/72, Liberec 5
Datum podávání žádostí : 3. 5. 2018 od 9:00 do 12:00  a od 13:00 do 16:00 hod.
Časovky: od 23.4.2018 se můžete, vážení rodiče, objednat na emailové adrese naší MŠ: zapis.msjizerka@centrum.cz, na tzv.časovku,(po 10 minutách na osobu), díky níž se podstatně zkrátí vaše čekání při zápisu.


Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:

 • řádně vyplněnou žádost
 • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
 • rodný list dítěte, kartu ZP
 • občanský průkaz zákonného zástupce

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.                   

Po 3. 5. 2017 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 

III. fáze    VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 9. 5. 2018 od 8:00
do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.
Od 10. 5. 2018 můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • e-mailem

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podali žádost o přijetí, dostavte se neprodleně do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí evidenčního listu dítěte.
Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách.

 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 24. 5. 2018 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.


Žádáme vás, vážení rodiče, o osobní vyzvednutí písemného rozhodnutí  v naší MŠ. Děkujeme.

---------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města Liberce dne 20.3.2018 usnesením č. 316/2018 návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ "Jizerka". Náhled i návrh rozpočtu najdete v Menu pod Dokumenty.

-----------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

informujeme Vás tímto o uzavření naší MŠ Jizerka o letních prázdninách.
Školka bude zavřena na 5 týdnů a to od  14. července do 19.srpna 2018.


S pozdravem

tým MŠ

-----------------------------------------------------------------------

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182, odst. a)školského zákona .

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182, odst. a) školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte při povinném předškolním vzdělávání
 
·        Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy písemně
 
·        Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 
·        Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání  je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů na omluvenkový email školy: omluvenky.msjizerka@centrum.cz
·        absence z důvodu nemoci, delší než 14 dnů v měsíci je třeba doložit společně s potvrzením od lékaře 
·        krátkodobou nepřítomnost ( 1 – 2 dny) doloží písemně na omluvenkový formulář v MŠ ( k vyzvednutí u třídních učitelek)

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání.

 

Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část.

 

Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je dítě zapsáno nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

 

Po té, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí MŠ zákonnému zástupci oblasti předškolního vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vzdělávání a  osvojení očekávaných dovedností a schopností dítěte se  ověřují.

Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, doporučí učitelé MŠ rodičům jak dále postupovat při vzdělávání, aby bylo jejich dítě co nejlépe podpořeno.

 

Pokud se zákonný zástupce nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá.

 

Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.
 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách ( ty doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní doba MŠ    6.30 - 16.30 hodin

 • příchod do MŠ              6.30 - 8.15 hod
 • ochod po obědě          12.30 - 12.45 hod
 • odchod po obědě        14.45 - 16.30 hod

 

 

 • Děti se schází ráno od 6:30 do 8:30 hodin. Obvykle na horní třídě (mezi 6:30 a 7:30 hodin na třídě u Veverek, později  děti odchází do své třídy).
 • MŠ se v 8.30 hodin zamyká. Pozdější příchody je třeba nahlásit předem zaměstnancům školy.
 • Děti, které jdou domů po obědě, si rodiče vyzvednou v době od 12:30 do 12:45 hodin v dolní třídě Ježečků
 • Odpoledne děti odchází domů v době od 14:45 do 16:30 hodin.
 • Po obědě mladší děti (maláčci a prostředňáčci) jsou na horní třídě (u Veverek), kde odpočívají i svačí,předškoláci jsou na dolní třídě (u Ježečků) V 15:45 hodin přechází mladší děti z horní třídy, do dolní třídy k předškolákům, kde jsou pak všechny děti spojeny.
 • Rodiče si děti vyzvedávají ve třídách nebo na zahradě.
 • Je nutné, aby rodiče vodili děti až do třídy, kde je předají pedagogům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Co děti do mateřské školy potřebují

1. PŘEVLEČENÍ NA HRY A ČINNOSTI VE TŘÍDĚ

* bačkůrky (ne pantofle!) s bílou podrážkou

* hrací oděv (kalhoty, tepláčky, legíny)

2. PŘEVLEČENÍ NA POBYT VENKU

* vhodné oblečení (přizpůsobené počasí a venkovním teplotám), které si mohou děti ušpinit

* holinky a pláštěnku (nemusí zde být stále)

* náhradní prádlo (spodní prádlo, ponožky, nátělník, triko – zvažte, co vaše dítě zvládá a kolik náhradních věcí potřebuje)

3. VĚCI NA SPANÍ A HYGIENU

* pyžamko

* podle osobní potřeby : hřeben (na šňůrce – zavěsí si k ručníku),lůj na rty, krém

* 2 stejné malé osobní plastové hrnečky na pití – PODEPSANÉ

Všechny věci (každý kus prádla), je nutné dětem PODEPSAT!!! vlastním jménem, tak aby to i přečetl kdokoli z dospělých – děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste pro omluvu dětí z docházky do MŠ používali výhradně telefonní číslo 776 535 058

Děkujeme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

objekt mateřské školy je z důvodů bezpečnosti dětí zajištěn novým kamerovým systémem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

 


na stránkách http://msjizerka.rajce.idnes.cz/ najdete alba s fotkami z různých aktivit a akcí, které probíhají ve školce. Všechna alba jsou zaheslovaná, přičemž uživatelské jméno a heslo je do všech alb stejné a bylo vám zasláno e-mailem.