Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Děkujeme firmě BENEŠ a LÁt za stavebnici SEVA, kterou nám zdarma zapůjčila na období 30.11.- 30.12.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města Liberce dne 20.3.2018 usnesením č. 316/2018 návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ "Jizerka". Náhled i návrh rozpočtu najdete v Menu pod Dokumenty.

-----------------------------------------------------------------------

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182, odst. a)školského zákona . Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182, odst. a) školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte při povinném předškolním vzdělávání
·        Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy písemně
·        Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
·        Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání  je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů na omluvenkový email školy: 
omluvy.msjizerka@centrum.cz
·        absence z důvodu nemoci, delší než 14 dnů v měsíci je třeba doložit společně s potvrzením od lékaře 
·        krátkodobou nepřítomnost ( 1 – 2 dny) doloží písemně na omluvenkový formulář v MŠ ( k vyzvednutí u třídních učitelek)

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je dítě zapsáno nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ.Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Po té, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí MŠ zákonnému zástupci oblasti předškolního vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vzdělávání a  osvojení očekávaných dovedností a schopností dítěte se  ověřují.Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, doporučí učitelé MŠ rodičům jak dále postupovat při vzdělávání, aby bylo jejich dítě co nejlépe podpořeno. Pokud se zákonný zástupce nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách ( ty doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co děti do mateřské školy potřebují

1. PŘEVLEČENÍ NA HRY A ČINNOSTI VE TŘÍDĚ

* bačkůrky (ne pantofle!) s bílou podrážkou

* hrací oděv (kalhoty, tepláčky, legíny)

2. PŘEVLEČENÍ NA POBYT VENKU

* vhodné oblečení (přizpůsobené počasí a venkovním teplotám), které si mohou děti ušpinit

* holinky a pláštěnku (nemusí zde být stále)

* náhradní prádlo (spodní prádlo, ponožky, nátělník, triko – zvažte, co vaše dítě zvládá a kolik náhradních věcí potřebuje)

3. VĚCI NA SPANÍ A HYGIENU

* pyžamko

* podle osobní potřeby : hřeben (na šňůrce – zavěsí si k ručníku),lůj na rty, krém

* 2 stejné malé osobní plastové hrnečky na pití – PODEPSANÉ

Všechny věci (každý kus prádla), je nutné dětem PODEPSAT!!! vlastním jménem, tak aby to i přečetl kdokoli z dospělých – děkujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste pro omluvu dětí z docházky do MŠ používali výhradně telefonní číslo 776 535 058

Děkujeme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

objekt mateřské školy je z důvodů bezpečnosti dětí zajištěn novým kamerovým systémem.